Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel webových stránek společnost společnosti RIGUM s.r.o., se sídlem Jarohněvice 1666, 696 03 Dubňany, IČ: 27740773, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka 55632, vložka C,

dále jen „správce“

je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 povinna získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů získat Váš souhlas s využitím Vaší elektronické adresy, ke komunikaci, v souladu s ochranou osobních dat, nebo k rozesílání upozornění na obchodní sdělení, alternativně pro odesílání marketingových materiálů.

Uvádějte proto prosím platné kontaktní údaje v této podobě:

jméno a příjmení, poštovní (korespondenční, dodací) adresa, e-mailová adresa, telefon.
alternativně, název firmy, IČO, adresa firmy, emailový a telefonní kontakt.

Důvodem poskytnutí osobních údajů potencionálních zákazníků správci, je identifikace smluvních stran, nezbytná pro komunikaci, v souladu s ochranou osobních dat, což by bez poskytnutí těchto údajů, nebylo možné.

společnost Rigum s.r.o.,jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje své potencionální zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekty údajů”) o tom, že:

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání jakéhokoliv kontaktu, budou zpracovány dle právních předpisů, upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.
Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 3. let.
Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů – potencionálních zákazníků, nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů – potencionálních zákazníků, mohou být poskytnuty zpracovateli (zpracovatelům) které Správci poskytují služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů (zákazníků) do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným, zpracovatelům.
Subjekt údajů, má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

Rigum s.r.o.
jednatel
Milan Rind