Zásady informační povinnosti společnosti

Zásady informační povinnosti společnosti Rigum s.r.o., se sídlem Jarohněvice 1666, 696 03 Dubňany, IČ: 27740773, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55632

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 je organizaci Rigum s.r.o. dána povinnost informovat uchazeče o zaměstnání, zaměstnance, obchodní partnery-fyzické nebo právnické osoby ostatní zákazníky, kupující, prodávající, uživatele služeb a další dodavatele, dále jen subjekty údajů, o tom, že jsou údaje o nich společností Rigum s.r.o. jako správcem shromažďovány, zpracovávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel, kdo bude údaje zpracovávat a komu mohou být zpřístupněny.

Cílem těchto informačních povinností pro uchazeče o zaměstnání, zaměstnance, obchodní partnery-fyzické nebo právnické osoby, zákazníky, kupující, prodávající a další dodavatele služeb dle GDPR dále jen subjekty údajů, vydaných společností RIGUM s.r.o., se sídlem Jarohněvice 1666, 696 03 Dubňany, IČ: 27740773, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 55632 je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost RIGUM s.r.o., (jako správce) zpracovává subjektech údajů, při poskytování služeb, prodeji zboží, při návštěvách internetových stránek provozovaných společností Rigum s.r.o. a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost Rigum s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.

Tyto Zásady informační povinnosti se týkají zpracování osobních údajů subjektů údajů, společnosti Rigum s.r.o. a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Rigum s.r.o., zájemců o služby a zboží, návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Rigum s.r.o. a to vždy v rozsahu osobních údajů, odpovídajícím, jejich postavení vůči společnosti Rigum s.r.o.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti Rigum s.r.o., jako správce dle čl. 13 GDPR.

A. Kategorie osobních údajů

údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k subjektu údajů, fyzické osobě, kterou je společnost Rigum s.r.o., schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti Rigum s.r.o., dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
akademický titul
jméno a příjmení
název obchodní firmy
rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
IČO, DIČ
adresa trvalého pobytu
adresa sídla nebo místa podnikání
fakturační adresa
identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
identifikační údaje plátce vyúčtování
bankovní spojení
podpis
V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje.

2. Kontaktní údaje
kontaktní telefonní číslo
kontaktní e-mail
alternativně adresy na sociální síti

3. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách,
druh a specifikace poskytované služby nebo zboží objem poskytnutých služeb a jejich cena

4. Provozní údaje a lokalizační údaje
Jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností Rigum s.r.o.. Jedná se zejména o:
volající číslo
volané číslo
adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
e-mailová adresa

5. Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb
Tyto údaje vznikají při poskytování služeb, nad rámec údajů potřebných pro poskytovaní služeb a jsou nezbytné pro řešení případných sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality služby.

6. Údaje z komunikace mezi Rigum s.r.o. a subjektem údajů
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi společností Rigum s.r.o. a subjektem údajů. Jedná se o zápisy osobní komunikace na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se subjektem údajů, písemnou a elektronickou komunikaci se subjektem údajů a záznamy telefonických hovorů, a další komunikace, např. chat, video, mezi subjektem údajů a společností Rigum s.r.o.

7. Kamerové záznamy z prostor společnosti Rigum s.r.o.
Společnost Rigums.r.o., umisťuje do svých prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů společnosti Rigum s.r.o. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou označeny upozorněním.

8. Údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů.
Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Rigum s.r.o. ale jejich zpracování umožní společnosti Rigum s.r.o. zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:
údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)
údaje o využívání služeb, produktů, výhod a bonusů a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely)
kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)
záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Rigum s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností Rigum s.r.o., internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Rigum s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Rigum s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Rigum s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů Rigum s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje společnost Rigum s.r.o. souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
Přijímaní, propouštění, výplata mezd zaměstnanců společnosti ( plnění smlouvy a zákonných povinností )

Plnění zákonných povinností pro zajišťování provozu a společnosti (plnění smlouvy)

poskytování služeb , platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění smlouvy)

vyúčtování za služby (plnění smlouvy)

plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)

účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

výměna údajů mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy)

provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti Rigum s.r.o. pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti Rigum s.r.o.)

vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti Rigum s.r.o. o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem společnosti Rigum s.r.o.)

vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)

zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Rigum s.r.o. (oprávněný zájem společnosti Rigum s.r.o.)

evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti Rigum s.r.o.)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či pseudoanonymizovány.

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

U zákazníků služeb Rigum s.r.o., je společnost Rigum s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností Rigum po dobu 2 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti Rigum s.r.o.

V případě zakoupení zboží od společnosti Rigum s.r.o. je společnost Rigum s.r.o. oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Rigum s.r.o. po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi společností Rigum s.r.o. a potenciálním zájemcem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením pracovní, obchodní nebo jiné např. dodavatelské smlouvy, je společnost Rigum s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené společností Rigum s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
Kamerové záznamy z prostor společnosti Rigum s.r.o. a okolí budov společnosti Rigum s.r.o. jsou zpracovávány maximálně po dobu 4 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

2.Zpracovávání údajů subjektu údajů Rigum s.r.o. se souhlasem pro zpracování, účinným od 25. 5. 2018
Osobní údaje subjektu údajů s jasně vyjádřeným souhlasem, zpracovává společnost Rigum pro účely splnění podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 . Pro období od 25.5.2018 nabírá společnost Rigum s.r.o. nový souhlas pro splnění podmínek, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů je v textu souhlasu.

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost Rigum s.r.o., od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Rigum s.r.o. nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Proto si společnost Rigum s.r.o. bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti O2 a vytvářet a uchovávat analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Rigum s.r.o. a následující 2 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto, a to po dobu, po kterou je Rigum s.r.o. oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 2 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností Rigum s.r.o., pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Rigum s.r.o., pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu
U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost Rigum s.r.o., s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů Rigum s.r.o. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností Rigum s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti Rigum s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

D. Kategorie příjemců osobních údajů
Společnost Rigum s.r.o., při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Rigum s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Rigum s.r.o., a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, externí účetní služby, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt společnost Rigum s.r.o. pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, nedochází. Společnost Rigum s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

E. Způsob zpracování osobních údajů
Společnost Rigum s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně. Společnost Rigum s.r.o. vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

F. Obchodní sdělení
Pro obchodní sdělení společnosti Rigum s.r.o., užívá společnost vlastní značku Rigum, ze které je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných společností Rigum s.r.o. je vždy zřejmé, že společnost Rigum s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení se zasílá na buď na kontakty subjektu údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Rigum s.r.o., a to jen do doby, než subjekt údajů vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

H. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018
Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Rigum s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže společnosti Rigum s.r.o. svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Rigum s.r.o.:
potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti bude společnost Rigum s.r.o. oprávněna za vystavení kopie osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace ohledně bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti Rigum s.r.o.

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Rigum s.r.o. zpracovávat. Subjekt údajů společnosti Rigum s.r.o. má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o subjektu údajů jsou zpracovávány, nejsou přesné. Oprava se provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na písemně nebo osobně, na adrese sídla firmy, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Rigum s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Rigum s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění pseudonymizace nebo výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit osobně nebo písemně na adresu sídla společnosti Rigum s.r.o.

4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti Rigum s.r.o.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Rigum s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude společnost Rigum s.r.o. informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů může společnost Rigum s.r.o. poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6.Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost Rigum s.r.o., o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze takové žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese sídla společnosti Rigum s.r.o. písemně nebo osobně, po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Rigum s.r.o.
V případě, že společnost Rigum s.r.o., neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Rigum s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Rigum s.r.o.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, nejlépe odeslat písemně na adresu sídla společnosti Rigum s.r.o.
Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat elektronickým způsobem na elektronickém kontaktu společnosti Rigum s.r.o. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Rigum s.r.o.,
Jarohněvice 1666,
696 03 Dubňany,
IČ: 27740773
+420 519 321 579
rigum@rigum.cz
www.rigum.cz